De toekomst van het pensioenstelsel

sliderimgv3Het pensioenstelsel zal in de komende jaren waarschijnlijk steeds meer aandacht krijgen. De vergrijzing slaat toe in Nederland en daarnaast worden mensen gemiddeld genomen steeds ouder. Daar was bij de invoering van het pensioenstelsel niet echt aan gedacht en daardoor staan we nu voor een groot probleem.

De vergrijzing is vooral voor het omslagstelsel van de eerste pijler een groot probleem. Doordat de beroepsbevolking kleiner wordt, maar het aantal gepensioneerden sterk toeneemt, zal er een groot tekort ontstaan. Om dit tekort op te vangen worden een aantal maatregelen genomen, zo zal de pensioenleeftijd in de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd tot 67 jaar (in 2021) en zullen mensen steeds langer moeten doorwerken. De leeftijd waarop genoten kan worden van fiscale voordelen voor aanvullende pensioenopbouw zal bovendien worden verhoogd.

Daarnaast zullen pensioenen in de komende jaren waarschijnlijk verlaagd worden. Veel pensioenfondsen kampen door de economische crisis op dit moment al met problemen. Een dekkingsgraad van 105% is verplicht voor alle pensioenfondsen, maar door tegenvallende beleggingsopbrengsten wordt die dekkingsgraad door veel pensioenfondsen niet gehaald. De pensioenen moeten dus worden verlaagd en dit zal gebeuren met een maximum van 7% per jaar.

Pensioenfondsen denken zelf ook rendabeler te kunnen zijn wanneer er meer risico’s genomen mogen worden bij beleggingen. Pensioenfondsen hebben strikte regels voor het maken van beleggingen en zij denken dat ze hogere pensioenen kunnen uitgeven wanneer deze regels worden versoepeld. Het financieel toetsingskader zal in de komende jaren worden aangepast en hierin zal onder andere staan dat deelnemers vooraf goed geïnformeerd moeten worden over de risico’s en vervolgens zelf een keuze kunnen maken. Het is daarbij wel belangrijk dat de pensioenen op de lange termijn stabiel blijven.

Of al deze veranderingen en maatregelen ons ook in de toekomst een goed pensioen zullen veiligstellen is op dit moment nog maar de vraag. Wat wel duidelijk is, is dat men zich realiseert dat de toekomst van het pensioenstelsel onder druk staat en dat veranderingen nodig zijn. De eerste stap is daarmee gezet.